ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Статут на ХХХII Международен екологичен форум "Сребърна 2023" - Силистра

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

ФОНДАЦИЯ  „ЕВРИКА”

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО –  СИЛИСТРА

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

ОБЩИНА СИЛИСТРА – ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

ЦПЛР - ОБЕДИНЕН  ДЕТСКИ  КОМПЛЕКС, ГР.СИЛИСТРА

               

СТАТУТ

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ХХХІІ МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ “СРЕБЪРНА 2023”  02 юни – 03 юни 2023 година

Посвещава се на “Световния ден на околната среда”- 5 юни и “Зелената седмица”

ТЕМА :“ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР”

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА :

                             І – РИСУНКА

                             ІІ – ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ

                                ІІІ -  ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ

 

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

v    Да засили интереса на учениците към проблемите на екологията, да съдейства за :
- формиране на Гражданско поведение и чувство за отговорност при опазване на околната среда -  биологичното разнообразие в страната и чужбина.
v    Да се представят авторски идеи и интерпретации на определени теми, въз основа на извършени изследвания, целящи решаването на екологични проблеми;

v    Да се защитят собствени позиции по актуални за обществото проблеми , като се покаже оригинално мислене;

v    Да се активизират младите хора в изследването и опазването на околната среда;

v    Да се популяризира уникалното природно богатство на българската орнитофауна в резервата “Сребърна”.

 ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

v  Защитени природни обекти;

v  Проблеми на чистотата на водите, въздуха и почвите и мерки за тяхното опазване;

v  Битови и промишлени отпадъци – екологични проблеми, съхранение и преработка;

v  Енергийни източници – видове: екологични проблеми, възможности и перспективи за развитие на алтернативни енергийни източници;

v  Човекът и неговата жизнена среда;

v  Биологично разнообразие – състояние и опазване;

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА “ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР”

 Тематични направления на конкурса за рисунки:

„С грижа и любов към природата”

„Опазване на защитените растителни и животински  видове”

 

 • Условия за участие в конкурса за рисунки:
 • Рисунките да бъдат тематични, изработени на картон в размер 35/50 см.;  
 • Възможно е използването на всякаква техника;
 • Творбите да не бъдат паспартирани;

   На рисунката да бъдат отбелязани следните данни: трите имена на автора; точен адрес; учебен клас и навършени години; учебно заведение; телефони за контакти.

Класирането се извършва по възрастови групи за:

I – ва възрастова група –I-IV клас

ІI- ра възрастова група-V-VІІ кл.

ІІI-та възрастова група VІІІ-ХІI кл.

Специално жури ще номинира авторите на представените рисунки. Отличените творби ще бъдат експонирани в изложбена зала в гр.Силистра, на 02.06.2023 г.

  Краен срок за изпращане - 20. 05. 2023 г.
  Рисунките да се изпращат на адрес: гр.Силистра 7500; ул. „Добрич" № 68а
                                                                     ЦПЛР - Обединен  детски  комплекс

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА  СТИХОТВОРЕНИЕ И РАЗКАЗ  –“ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР”

  Тематични направления на конкурса за литературни творби:

„С грижа и любов към природата на България”

„Опазване на защитените растителни и животински  видове в България”

 • Условия за участие в конкурса за стихотворение и разказ
 • Литературните творби да бъдат посветени на темата на конкурса;
 • Творбите да са написани на компютър и изпратени на хартиен носител, в два екземпляра.

На  всяка литературна творба да бъдат отбелязани следните данни: трите имена на автора; точен адрес; учебен клас и навършени години; учебно заведение; телефони за контакти.

Класирането се извършва по възрастови групи за :

І възрастова група –    I-IV клас

ІI възрастова група -   V-VІІ клас

ІІI възрастова група - VІІІ-ХІI клас

 

Специално жури ще номинира авторите на представените литературни творби. Отличените творби ще бъдат представени на литературно четене в гр.Силистра, на 02.06.2023г.

Краен срок за изпращане - 20. 05. 2023 г. 

Творбите да се изпращат на адрес:   гр. Силистра – 7500; ул.”Добрич" № 68а                    

               ЦПЛР - Обединен детски комплекс

 РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ “ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР”

УСЛОВИЯ И ИЗСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Ученици от 4 до 12 клас, от страната и чужбина, които проявяват интерес в:

НАПРАВЛЕНИЯ - Жива и нежива природа

Конкретен принос в нейното изучаване и опазване.

Участието е индивидуално и колективно /не повече от трима участници за проект /.

 ИЗИСКВАНИЯ:

Всеки индивидуален или колективен участник в конкурса трябва да разработи проект по избрана от него тема по едно от изброените по-горе направления.

Освен теоретичното изложение на проблема, проектът задължително трябва да съдържа описание на извършената практическа работа по неговото проучване, анализ и оценка на получените резултати и реализираните мероприятия за опазване на околната среда.

От особена важност е разработваната тема в проекта да бъде конкретна и според възможностите на ученика /знания, умения, възраст/.

Проектите да бъдат представени на постери, мултимедийна презентация и чрез публична защита.

Авторите на проекти трябва в рамките на 10 мин. да представят проблема, да обосноват своята теза и да защитят предлаганите идеи.                          

 Участниците изпращат предварително заедно със заявката кратко резюме на проекта в електронен вариант. Желателно е да се изпише името и телефон за информация на учителя или консултанта, подпомогнал автора при разработването на проекта.Класирането се извършва в две възрастови групи –за ученици до 14 години /4- 7 клас/ и от 15 до 19 години /8-12 клас.

 Класираните индивидуални участници могат да кандидатстват за Едногодишна стипендии по програмата за закрила на децата с изявени дарби.

 Заявка за участие по приложения образец  и  резюмето на проекта в електронен вариант да се изпращат на е-mail : odk_silistra@abv.bg   в срок  до 23.05.2023г. 

 За допълнителна информация 

ЦПЛР - ОДК- Силистра, гр. Силистра 7500 ; ул. "Добрич" 68 а

тел. 086 824 046 ; 0895686601

е-mail : odk_silistra@abv.bg

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОЕКТИ

Оценяването на проектите се извършва от специализирани комисии за двете възрастови групи поотделно.

 Първи ден:

Участниците подреждат щандове с постери, табла, макети , снимки и други материали , демонстриращи  изследователската и проучвателска дейност на ученическите екипи.  

Публично представяне на щандовете пред журито и участниците –за учениците от двете възрастови групи / 4- 7 клас и 8-12 клас/.

 Втори ден:

Публична защита на проектите пред Националната комисия и другите участници за ученици от двете възрастови групи / 4- 7 и 8-12 клас/.

За формиране на оценката ще се имат предвид следните критерии:

І . За представените щандове:

- избор на актуален екологичен проблем за страната и района, в който живеят участниците;          

  - обосновка на избраните методи на работа и посочване на предимствата им;                                                       

   - представяне на последователните етапи при реализирането на проектите;                                                          

   - личен принос и новаторство при реализиране на проекта;                                                                                                 

 - оригиналност на проекта;                                                                                                                                                       

 - естетическо,техническо и оригинално оформяне на щанда;                                                                             

 - писмена и говорима грамотност;    

                                                                                                 

ІІ. За публичната защита на проектите:

- екологична и биологична култура на учениците представящи проекта;

- оригиналност на представянето ;

- създаване на интерес у зрителите и журито;

- презентационни умения и техническо оформяне на презентацията според изискванията;

- финансова обосновка ;

- компетентност при излагане на проблема ;

- съобразяване на представянето с регламентираното време.

 

    С обявяване на резултатите от класирането на проектите, на ръководителите ще бъдат предоставени протоколите на журито с получените по определените показатели оценки за всеки проект.

ЗАЯВКА

ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ"Сребърна 2023"

Проект / тема

 

 

Направление

 

 

Трите имена на учениците  и  клас

/ възрастова  група /

 

 

Трите имена на ръководителя                       Тел. за връзка:

 

 

Институцията, която представляват

 

 

Адрес

 

 

Тел. / e-mail

 

 

  

   До защита на проекти се допускат участниците, подали своевременно заявка  -  с посочени трите имена, населено място, училище/институция, клас .

 

Забележка : Заявката се попълва само от участници с проекти    

 

 

 

                                                     ДЕКЛАРАЦИЯ НА РОДИТЕЛ

 

Аз, долуподписаният/-ата ……………………………………………………………………,

                                                        (трите имена на родителя)

родител на ……………………………………………………………………………………...,

                                                           (трите имена на детето)

заявявам своето съгласие, че:

 • с участието в Конкурса, авторските права на литературната творба на моето дете се предоставят на организаторите.
 • литературната творба , която участва в конкурса няма да бъде връщана.
 • с явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на Организатора.
 • предадената литературната творба може да бъде сканирана, снимана, публикувана и използвана в различни издания, интернет страници, плакати и други некомерсиални материали за целите на конкурса.
 • предоставям доброволно и давам съгласието си личните данни на детето ми да бъдат използвани при обявяване на резултатите от конкурса.

 

 

 

              Дата: ……………….                                                                     Подпис:

             Населено място: ……………..

 

Забележка: Попълва се само от участници в литературния конкурс