ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Възобновят се присъствените занятия в ЦПЛР - ОДК, Силистра

Възобновят присъствените занятия  в ЦПЛР – ОДК, Силистра   с ученици І – ІV клас, както и индивидуални занимания с деца и ученици,   считано от 12.04.2021 г. 

Възобновяват се присъствените занятия  на групите от танцово, театрално и музикално изкуство с пълняемост 30% от броя на учениците и при спазване на физическа дистанция от 1,5м. 

Дейностите от направление спорт да се възобновят, като се спазват Указанията на министъра на спорта.- за ученици 1-4 клас и картотекирани ученици.