ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Екология

Ръководител: Ивена Димитрова

 

Екоклубът и клуб „Млад природозащитник“ са основани през 1996 г. към ЦУТНТ и продължават занимания в ОДК, от 2012г. В кръжоци „Занимателна и приложна химия “ към ОДК чрез интересното и занимателно занятие учениците навлизат в света на науката химия и научават много за приложението й в бита на хората.

В групите участват ученици от 5 до 12 клас, от училищата в град Силистра.

Дейностите на клубовете са насочени в следните направления:

  • Проучвателска и изследователска дейност по екологични проблеми
  • Организиране и участие в състезания и конкурси с екологична насоченост на общинско,областно и национално ниво.
  • Разработване и реализиране на екопроекти самостоятелно или в партньорство с НПО.
  • Привличане за партньори в работата на младежките организации в града – Ученически парламент, Младежки съвет по наркотичните вещества, Български младежки червен кръст.
  • Организиране и провеждане на превантивно-образователни кампании за здравословно хранене, здравословен начин на живот, предпазване от СПИН и зависимости.
  • Утвърждаване на умения за екипна работа.
  • Различни прояви , насочени предимно към решаване на практически задачи и доброволчески инициативи за формиране на граждански и социални умения у младите хора.
  • Екоклубът е сред водещите в страната, член е на Националния ученически екопарламент и успешно е представял Силистра и България на международни екофоруми в Германия, Турция и Румъния.
  • Част от участниците в клубовете са вече студенти по химия, биология и екология, други са аспиранти, трети работят като еколози и природозащитници в неправителствения сектор, някои са били стипендиaнти на Фондация „Еврика“.
  • В изданията на Екофорум Сребърна 2012-2014г., екип от Екоклуба Деница Еникова, Надежда Аврамова, Иван Красимиров и Александър Станчев разработиха проект :

– „Вода гази – жаден ходи“, свързан с проучване качеството на водата от чешмите в съседните на Силистра села – Айдемир и Калипетрово Проектът бе оценен високо и зае второ място в Екофорума „Сребърна 2012“ , а на Националното състезание по природни науки и екология в гр.Варна през октомври 2012г. получи оценка отличен 5.75.

– Проект Разходка с лодка в ПР“Сребърна
– Проект

Ежегодно ОДК и Екоклубът са домакини на Екофорум“Сребърна“ , конкурсът се провежда ежегодно, от 1992г. Екоклубът се включва активно в подготовката и организацията на конкурса, участва с проекти и инициативи.