ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Индивидуални занятия в ЦПЛР - ОДК

На основание

Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването,изменена и допълнена със Заповед № РД-01-718 /18.12.2020 г.,т.1а,т.4 и Заповед № Р-09-3610/31.12.2020 г. на министъра на образованието
Допускат се индивидуални присъствени посещения в ЦПЛР – ОДК , като занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

Педагогическите специалисти да преминат към провеждането на присъствени занятия за деца и ученици, като се организират по начин, който не допуска смесване на деца от различни групи в ОДК и при спазването на противоепидемичните мерки.